Regional Choirs

Regional Choir Term Dates

2020

Start Date: 15 September

Break: 13 & 20 October

2021

Start Date: 5 January

2020

Start Date: 17 September

Break: 8 & 15 October

2021

Start Date: 7 January

2020

Start Date: 17 September

Break: 15 & 22 October

2021

Start Date: 7 January

2020

Start Date: 16 September

Break: 7 & 14 October

2021

Start Date: 13 January

2020

Start Date: 15 September

Break: 15 October

2021

Start Date: 12 January

NYCOS Edinburgh Choir (Junior Choirs)

All rehearsals will remain online until further notice

2020

Start Date: 16 Septmber

Break: 16 & 21 October

2021

Start Date: 13 January

NYCOS Edinburgh Choir (Intermediate/Senior/Chamber)

All rehearsals will remain online until further notice

2020

Start Date: 17 September

Break: 22 October

2021

Start Date: 14 January

2020

Start Date: 15 September

Break: 13 & 20 October

2021

Start Date: 12 January

2020

Start Date: 15 September

Break: 13 October

2021

Start Date: 12 January

2020

Start Date: 15 September

Break: 13 & 20 October

2021

Start Date: 12 January

2020

Start Date: 16 September

Break: 14 & 21 October

2021

Start Date: 6 January

2020

Start Date: 16 September

Break: 21 October

2021

Start Date: 13 January

2020

Start Date: 15 September

Break: 6 October

2021

Start Date: 12 January

2020

Start Date: 16 September

Break: 14 & 21 October

2021

Start Date: 13 January

2020

Start Date: 15 September

Break: 13 & 20 October

2021

Start Date: 12 January

2020

Start Date: 17 September

Break: 15 & 22 October

2021

Start Date: 7 January